شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده با قیمت پایه کارشناسی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت اول

عملیات جمع آوری، انتقال و فروش اقلام خشک بازیافتی شهرستان

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

، عملیات جمع آوری، انتقال و فروش اقلام خشک بازیافتی شهرستان را در مبادی تولید به مدت یک سال از طریق آگهی مزایده عمومی و بر اساس بالاترین نرخ پیشنهادی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

، عملیات جمع آوری، انتقال و فروش اقلام خشک بازیافتی شهرستان را در مبادی تولید به مدت یک سال از طریق آگهی مزایده عمومی و بر اساس بالاترین نرخ پیشنهادی به افراد حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی

کرایه یک دستگاه کشنده سیم تریلر

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

دستگاه مینی لودرLG312