شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

مدیران

خانم نوری                                         مدیریت امور اداری

آقای عباس عابدی                              سرپرست اداره مالی

آقای سید محمدرضا معتمدی              سرپرست امور اجرایی و خدمات شهری

خانم باقری                                       سرپرست آموزش و روابط عمومی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.