شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

مجمع عمومی

مجمع عمومی

  • شهرداری مبارکه           ۳۳   سهم
  • شهرداری دیزیچه         ۲۰   سهم
  • شهرداری زیباشهر         ۱۸  سهم
  • شهرداری طالخونچه     ۱۲  سهم
  • شهرداری کرکوند          ۱۷  سهم

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.