شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

ویژه برنامه آموزشی در مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی ادیب شهر مبارکه

به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه، به مناسبت روز دانش آموز، ویژه برنامه آموزشی در مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی ادیب شهر مبارکه توسط این شرکت برگزار شد.
هدف از اجرای این برنامه؛ فرهنگسازی در زمینه تفکیک پسماندهای خشک و تر از مبداء و آگاه سازی دانش آموزان در راستای اهمیت تولید کمتر زباله های روزانه می باشد و با توجه به اینکه تأثیرپذیری فرهنگی در سنین کودکی بیشتر است، بنابراین کودکان، بهترین سفیران برای اشاعه فرهنگ در جامعه خواهند بود.

گزارش تصویری/