شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

جدول زمانبندی جمع آوری پسماندهای خشک

خودروها شرکت بازیافت با صدای آژیر اعلام حضور میکنند