شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده با قیمت پایه کارشناسی

 

شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه در نظر دارد به استناد مجوز مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ هیات مدیره محترم شرکت، مقدار تقریبی ۵ تن پسماند خشک تفکیک نشده خود را با قیمت پایه کارشناسی از طریق آگهی مزایده عمومی و بر اساس بالاترین نرخ پیشنهادی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد، از تاریخ نشر آگهی لغایت روز یک شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۹ با مراجعه به دفتر به آدرس ذیل نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند.

– آدرس دفتر: شهرستان مبارکه، شهر مبارکه، بلوار شریعتی، جنب اداره پست، ابتدای کوچه دکتر صفایی

– شرایط آگهی مزایده و پیشنهاد قیمت در قالب pdf در فایل زیر موجود است

فرم پیشنهاد قیمت

شرایط مزایده۲