شرکت بازیافت شهروند شهرستان مبارکه

آغاز بکار ایستگاههای بازیافت به صورت ثابت و سیار در شهرستان مبارکه